Het kwaliteitsbeleid ┬┤Zicht op kwaliteit┬┤ van de stichting is het afgelopen jaar nader uitgewerkt.

In tien uitgangspunten is beschreven op welke wijze alle betrokkenen een actieve rol hebben ten aanzien van het kwaliteitsbeleid: de leerkracht, de intern begeleider, de directie, het College van Bestuur en de Raad van Toezicht.

Naast het zicht hebben op het onderwijsleerproces is een ander belangrijk doel de tussen- en eindopbrengsten van alle scholen, in relatie tot de leerlingenpopulatie, in beeld te hebben.

Opbrengsten op school- en stichtingsniveau zijn vervolgens een belangrijk uitgangspunt voor verder handelen. Een cyclische en planmatige uitvoering staat dan ook centraal.

Downloads