Lid van de Raad van Toezicht sinds: 1 januari 2018

Waaruit bestaat uw werkervaring?
Onderwijs, opleiden, onderzoek en de professionele ontwikkeling en het leren van (aanstaande) leraren en opleiders vormen de rode draad door mijn werkzame leven. Dit begon ooit voor de klas, vervolgens bij een schoolbegeleidingsdienst en heb ik mij verdiept tijdens mijn promotieonderzoek. Dit vormt momenteel een belangrijke taak van mijn baan als associate lector. Als orthopedagoog en onderwijskundige houd ik me tegenwoordig bezig met kennisontwikkeling op thema’s als de professionele ontwikkeling van (aanstaande) leraren gericht op burgerschapsonderwijs, omgaan met gedragsuitdagende onderwijssituaties, passend onderwijs, samenwerking met ouders, positive behavior support, lesson study en het vormgeven aan communities of inquiry. Hierbij vertalen we steeds de uitkomsten van onderzoek naar zinvolle bijdragen aan het curriculum van lerarenopleidingen en innovaties voor de onderwijspraktijk. Hierbij staat voor mij centraal wat dit betekent voor het leren en ontwikkelen van leraren, opleiders, schoolorganisaties en leerlingen.

Waaruit bestaat uw ervaring als toezichthouder?
In mijn werkzame leven heb ik diverse bestuursfuncties, zoals voorzitter van een Raad van Toezicht (RvT) van een po-scholengroep in het midden van Nederland, lid van de RvT van een schoolbegeleidingsdienst. Op dit moment ben ik als vice-voorzitter betrokken bij de Vereniging van Lerarenopleiders Nederland (VELON), Chair-elect van de EAPRIL (European Association for Practitioner Research on Improving Learning in Professional Practice and Education) en de Divisie Leraar & Lerarenopleiding van de Vereniging van Onderwijs Research (VOR).

Huidige functie(s):
Associate lector inclusieve betekenisvolle leeromgevingen, kenniscentrum Bewegen en Educatie, Hogeschool Windesheim.

Wat is uw specifieke aandachtsgebied als lid van de RvT?
Onderwijs