-Under construction- Stichting Prisma Almere ontwikkelt op dit moment en nieuwe website. Het kan zijn dat sommige informatie verouderd is. Excuses voor het ongemak.

“Wij zetten hoog in op het leren van, voor en met elkaar”

Kwalitatief goed personeel is nodig om onze (strategische) doelen te bereiken. Vandaar dat er vooral geïnvesteerd wordt in het binden en professionaliseren van personeel.

Prisma wil een professionele én lerende organisatie zijn. Het delen en benutten van kennis en ervaring, zoals in de Prisma-academie en het expertiseteam, biedt hiertoe volop kansen.

Bovenschools wordt expertise ingezet op een tweetal gebieden: Onderwijs en Kwaliteit en Kwaliteit van Zorg. Een aantal collega´s werkt bovenschools om zo de eigen expertise breed in te kunnen zetten.

 

Onderwijs en Kwaliteit

 • Ondersteuning kwaliteit van onderwijs (HGW, directe instructie model (DIM),
  werken met kijkwijzer, Beeldcoaching)
 • Ondersteuning Zorg en begeleiding richting passend onderwijs.
 • Zorg en begeleiding in kwaliteitsbeleid: kwaliteitskaarten, kwaliteitsinstrumenten voor zelfevaluatie.

Beeldcoaching (voorheen SVIB)

De leerkracht maakt het verschil!

Ruim tien jaar wordt de SVIB methode toegepast binnen steeds meer scholen van stichting Prisma. Jaarlijks groeit het aantal gecertificeerde SVIB-ers binnen Prisma. De SVIB-ers zijn goed opgeleid en regelmatig volgen ze bijscholingen om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen.

BEELDCOACHING (SVIB) is een krachtige coachingsmethode die uitgaat van de ontwikkelingsmogelijkheden van onderwijsgevenden, leidinggevenden in het onderwijs en leerlingen. Het brengt competenties in beeld en stuurt vanuit een positief perspectief op verandering in situaties die minder succesvol zijn. De basisbehoeften relatie, competentie en autonomie (Stevens) staan centraal. De professionalisering sluit hierop aan.

Het succes van de methode ligt in het feit, dat het beeld van mensen in contact met elkaar zijn effect heeft op het zelfbeeld en het handelen van diegenen met wie de opnamen coachingsgewijs besproken worden.

Als het om leerlingen gaat, dan zien zij zichzelf in gewenste situaties en begrijpen dan beter wat er van hen verwacht wordt. Ze kunnen de gevoelens vanuit de situatie koppelen aan complimenten en laten vervolgens vaker positief gedrag zien.

Na een traject met beeld is aantoonbaar dat de communicatie tussen leerkracht en leerling is verbeterd, dat instructie interactiever wordt, dat eenzame zorgleerlingen weer een plek in de groep krijgen en er meer complimenten van goede kwaliteit worden uitgedeeld.

Cor Scherrewitz (bovenschool leraar bij Prisma) is opleider tot Beeldcoach en voorzitter van de SVIB Kwaliteitskring Flevoland. Deze naam zal, met de naamsverandering in Beeldcoaching, in de toekomst aangepast worden.

 

Zorg voor kind en leerkracht

Coaching en begeleiding vanuit expertise rouw en verlies

Verder zijn er expertisegroepen opgericht rondom enkele actuele thema´s. Op deze expertisegebieden worden bovenschools de krachten gebundeld op basis van vragen van scholen die aansluiten bij het strategisch beleid.

 

Expertisegroepen t.b.v. onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen op specifiek terrein 

 • Jonge kind en voorschoolse educatie (inzetten op de doorgaande lijn)
 • Dalton
 • Meerbegaafd
 • Taakspel
 • Beeldcoaching
 • Reken- en taalexpertise
 • Prisma-netwerk intern begeleiders