-Under construction- Stichting Prisma Almere ontwikkelt op dit moment en nieuwe website. Het kan zijn dat sommige informatie verouderd is. Excuses voor het ongemak.

Op de Prismascholen wordt het uitgangspunt gehanteerd dat ‘kwaliteit van onderwijs’ en ‘kwaliteit van zorg’ in elkaars verlengde liggen. Naarmate handelingsgericht werken op alle niveaus in de organisatie is geïntegreerd in de dagelijkse praktijk door leerkrachten, interne begeleiders en directies, zullen meer kinderen van ´onderwijs op maat´ profiteren.Kinderen met specifieke onderwijsbehoeften krijgen speciale zorg en begeleiding wanneer het reguliere aanbod niet toereikend is. Waar nodig worden deze kinderen apart begeleid en opgevangen. Aanbod en doelen voor deze kinderen worden in een ontwikkelingsperspectief beschreven.

Ook wordt passend onderwijs door de gezamenlijke scholen en schoolbesturen in Almere vorm gegeven.
Alle scholen en schoolbesturen nemen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de zorgleerlingen in de stad. Zorg wordt op wijkniveau en dus kindnabij georganiseerd. Scholen ontwikkelen zorgprofielen en bieden gezamenlijk een dekkend aanbod van onderwijs, zorg en opvang. Deze ontwikkelingen op wijkniveau worden gefaseerd ingevoerd en gaan nu het tweede jaar in.

Prisma heeft één school voor speciaal basisonderwijs (SBO de Klimop). Op de Klimop wordt gewerkt met een ontwikkelingsperspectief voor ieder kind.
De Klimop is actief betrokken bij de organisatie van de zorg in Almere en werkt nauw samen met andere scholen voor speciaal basisonderwijs in de stad. Vanwege deze speciale positie kan de Klimop veel expertise leveren aan de reguliere scholen.
Verder is aan de Omnibus een taal-spraakschool gekoppeld met twee groepen leerlingen en inmiddels heeft de Dukdalf een ‘cluster 4 groep in school’ opgericht.