-Under construction- Stichting Prisma Almere ontwikkelt op dit moment en nieuwe website. Het kan zijn dat sommige informatie verouderd is. Excuses voor het ongemak.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Stichting Prisma heeft in samenwerking met de CED-Groep een start gemaakt met de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei 2018 is gaan gelden voor de gehele Europese Unie. Hiertoe heeft Stichting Prisma conform de regelgeving een externe Functionaris voor Gegevensbescherming van de CED-Groep benoemd in de persoon van mevrouw M. van der Horst. Daarnaast is binnen het bestuur een Security Officer benoemd. Hij onderhoudt de directe contacten met de Functionaris voor Gegevensbescherming en de scholen in geval van gegevensbeveiligingsincidenten en privacyvragen.

Binnen Stichting Prisma is een bovenschoolse werkgroep geformeerd, voorgezeten door de Functionaris voor Gegevensbescherming, die verantwoordelijk is voor de invoering van de AVG op alle niveaus binnen de Stichting. Momenteel zijn we bezig met het invullen van het Register Verwerkingen, het verzamelen en beoordelen van de verwerkingsovereenkomsten, het bespreken en vragen om instemming van het Privacy Beleid. Daarnaast gaan wij nieuwe inschrijfformulieren op de scholen invoeren die voldoen aan de AVG. Van onze scholen hebben wij een inventarisatie van de aanwezige software die de basis vormt voor het Register Verwerkingen.

Scholen moeten betrokkenen goed voorlichten over de privacybescherming op school, over de rechten en plichten van leerlingen, ouders en medewerkers en over wat de school doet om privacy-risico’s te beperken. Scholen moeten goed nadenken over informatiebeveiliging om datalekken te voorkomen. Scholen zijn verplicht om beter te onderbouwen waarom ze persoonsgegevens van leerlingen willen verzamelen en verwerken en hoe lang ze die gegevens willen bewaren. Er mogen niet meer gegevens worden gevraagd dan strikt noodzakelijk.

Voor het gebruik van foto’s en video’s van leerlingen is toestemming van ouders nodig. Toestemming moet altijd worden vastgelegd met een handtekening van de ouder(s).
Wij vragen u zeer terughoudend te zijn met het maken van foto’s/video’s binnen de school. Wij vragen u alleen uw eigen kind te fotograferen. De directeur kan indien nodig het fotograferen verbieden.

Heeft u vragen over de privacy zoals dat is geregeld binnen de scholen van Stichting Prisma neem dan contact op met Martijn van Dijk via vragenoverprivacy@prisma-almere.nl

Downloads